‘t Kienderbčnkske kinderopvang van 0-12 jaar
© ‘t Kienderbènkske VOF

Kosten ontwikkelings-

gerichte kinderopvang

(OKI) 2017

Per 1 januari 2017 verandert de ouderbijdrage van de

Ontwikkelingsgerichte Kindervang. Tot een inkomen van € 28.421

worden de kosten volledig vergoed door de gemeente.

Vanaf januari 2018 wordt landelijk gestart met de “harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang”. Dit betekent dat voor peuterspeelzalen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden. De peuterspeelzalen heten in de gemeente Bergen ontwikkelingsgerichte kinderopvang afgekort OKI. Vooruitlopende op de harmonisatie wordt vanaf 1 januari 2017 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage ingevoerd. 2 dagdelen OKI worden vanaf 1 januari 2017 volledig door de gemeente betaald voor ouders met een gezamenlijk inkomen tot € 28.421. Voor de hogere inkomens geldt een eigen bijdrage zoals onderstaand weergegeven.

Inkomensverklaring indienen

Alle ouders dienen een “inkomensverklaring 2015” op te vragen bij de Belasting Telefoon om de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage te kunnen bepalen. Lever deze geljktijdig met de inschrijving bij ’t Kienderbènkske in zodat een juiste inschaling van de ouderbijdrage kan worden gemaakt. De inkomensverklaring kunt u (gratis) aanvragen via de Belasting Telefoon 0800 0543 (optie 3 – 1 – 1). Houd uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt binnen 5 werkdagen de verklaring thuis. Indien u de verklaring niet bij ’t Kienderbènkske in wilt leveren, is het tevens mogelijk deze in te leveren bij de gemeente, team Samenleving t.a.v. de ambtenaar onderwijs. De gemeente zal hierna de betreffende inschaling (1 t/m 9) kenbaar maken aan ’t Kienderbènkske.

Ouderbijdrage OKI vanaf 2017

Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage maken we een onderscheid tussen: a) Ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en b) Ouders die wel gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag

Ouders die geen gebruik kunnen maken van de

kinderopvangtoeslag.

Omdat u geen kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, vult u een “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in en geeft dat af bij ’t Kienderbènkske. Ouders die deze verklaring in het verleden hebben afgegeven, hoeven deze niet nogmaals in te leveren. Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2015”, kunt u in onderstaande tabel aflezen wat uw eigen bijdrage is voor 2 dagdelen.

Ouders die wel gebruik kunnen maken van de

kinderopvangtoeslag

Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. Gebruik hiervoor de gegevens zoals opgenomen in de overeenkomst welke jullie ontvangen na inschrijving. Op voorhand een proefberekening maken gebruik dan de volgende gegevens: - kindercentrum - gemiddeld aantal uur per maand: 16,7 - uurprijs: € 7,18 Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2015”, kunt u in onderstaande tabel aflezen wat uw eigen bijdrage wordt voor 2 dagdelen. De eigen bijdrage en de kinderopvangtoeslag zullen maandelijks worden geïncasseerd. Voorbeeld: het gezamenlijk inkomen bedraagt € 50.000,-. Men wordt daarom ingeschaald in schaal 9. Dit houdt in dat er maandelijks € 152,59 zal worden geïncasseerd. De kinderopvangtoeslag bij € 50.000,- bedraagt afhankelijk van het gezamenlijk inkomen volgens de tabel tussen de € 99,80 en € 91,31 oftewel de eigen ouderbijdrage per maand in dit voorbeeld bedraagt tussen de € 52,78 en € 61,28 (eveneens rechtstreeks af te lezen uit de tabel).

Maximum op te geven uren (recht op kinderopvangtoeslag)

Men kan maximaal 140% aan uren van de minst werkende partner aan kinderopvangtoeslag aanvragen. VOORBEELD: Stel je werkt 24 uur en je partner 36 uur. Je kunt dan 140% van 24 uur is ongeveer 34 uur aan kinderopvangtoeslag per week aanvragen.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel lager is dan in 2015.

Ouders die met een forse inkomensachteruitgang (toetsingsinkomen in 2017 is minder dan in 2015) te maken krijgen, kunnen gebruik maken van de vangnetregeling. Indien dit bij u speelt dient u gedocumenteerd aan te tonen dat u voor de vangnetregeling in aanmerking komt. Dit doet u door: a. het overleggen van een inkomensverklaring 2015 en b. aan te tonen dat u een bijstandsuitkering ontvangt of c. het overleggen van 3 loonstroken over recente opeenvolgende maanden. U levert een kopie van deze papieren in bij ’t Kienderbènkske. Als uit de controle blijkt dat u in 2017 daadwerkelijk in een lagere inkomensgroep ingedeeld wordt, betaalt u een lagere ouderbijdrage.

Ouderbijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de ouderbijdrage voor VVE voor het 1e en 2e dagdeel berekend zoals hiervoor in de tabellen is aangegeven. Het 3e en 4e dagdeel VVE wordt bekostigd door de gemeente. Deze bekostiging gaat rechtstreeks van de gemeente naar ’t Kienderbènkske.

Wilt u geen inkomensverklaring overleggen?

Als u geen inkomensverklaring af wilt geven, wordt u automatisch ingedeeld in de hoogste schaal van het gezamenlijk toetsingsinkomen 2015.

Inkomensverklaring 2015 nog niet beschikbaar?

Bij met name ondernemers kan het voorkomen dat de inkomensverklaring over 2015 nog niet beschikbaar is. In deze situaties volstaat het om de inkomensverklaring van 2014 af te geven.

3e of 4e dagdeel of verlengde opvang

Het blijft uiteraard mogelijk een derde of vierde dagdeel aan te vragen voor de OKI. Alsmede verlengde opvang aan te vragen. Deze uren worden als volgt berekend. Het aantal uur van de verlengde opvang of aantal uren van het 3e of 4 dagdeel vermenigvuldigd met 40 schoolweken. Het totaal aantal uur per jaar wordt vervolgend gedeeld door 12 maanden. Het resultaat zijn de gemiddelde uren per maand vermenigvuldigd met de uurprijs van € 7,18 is het vaste maandelijkse bedrag voor de verlengde opvang en het 3e en/ of 4e dagdeel. Voorbeeld: een middagdeel bestaat uit 2 uur. De maandelijkse kosten bedragen dan 2 uur x 40 schoolweken = 80 uur per jaar / 12 maanden = gemiddeld 6,67 uur per maand x € 7,18 = € 47,87 per maand. Ook deze uren komen, indien van toepassing, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De vetgedrukte gegevens gebruikt u voor de eventuele kinderopvangtoeslag. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag ontvangt u altijd een overeenkomst voor de plaatsingsdatum.

Uitgebreidere toelichting OKI kosten vanaf 2017

Naar aanleiding van een gesprek met de oudercommissie aangaande de nieuwe uurprijzen vanaf 2017 kwam tevens de prijswijziging van de OKI ter sprake. De gemeenteraad van Bergen heeft ervoor gekozen om vanaf 01-01-2017 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te vragen. Tot 1-1-2017 was dit een vaste ouderbijdrage. Naar aanleiding van deze uitleg, heeft de oudercommissie ons verzocht om deze informatie ook met ouders te communiceren. Dit omdat hierdoor meer duidelijk wordt waarom deze prijswijziging wordt doorgevoerd en hoe dit is opgebouwd. Dit is een vraag die, volgens de oudercommissie bij meerdere ouders leeft. Uiteraard willen we proberen aan dit verzoek tegemoet te komen. Hierbij dient als opmerking te worden geplaatst dat iedere situatie uniek is waardoor het lastig is een algemeen beeld hierover te schetsen. Vanaf het moment dat wij de peuterspeelzalen in 2011 hebben overgenomen, is er een wijziging ontstaan in de financiering. De vorige organisatie was een stichting en ontving subsidies. Wij als commerciële instelling kunnen geen subsidies ontvangen dus moest er een andere manier van financiering worden gevonden. Door het onderbrengen van de peuterspeelzalen binnen de Wet Kinderopvang (ontwikkelingsgerichte kinderopvang) werden er strengere eisen gesteld aan de OKI, maar hierdoor kon deze vorm van opvang wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor konden ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag aanvragen. Men kan alleen kinderopvangtoeslag aanvragen als beide ouders werken of bij een 1 ouder gezin als deze ouder werkt. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit samengevat de scheidingslijn. Ouders die geen kinderopvangtoeslag aan konden vragen, kregen een deel van de kosten vergoed via de gemeente. Aanvullend aan deze extra kosten betaalde de gemeente Bergen een vast bedrag per jaar. Dit bedrag was deel van de overeenkomst tussen ’t Kienderbènkske en de gemeente. De OKI is namelijk een duurdere vorm van opvang dan de reguliere kinderopvang. Dit omdat er veel voorbereidingsuren (taakuren), opleidingen en educatieve materialen aan verbonden zijn. Voor de kinderopvangtoeslag mag men echter alleen die uren in rekening brengen die daadwerkelijk worden afgenomen. De taakuren komen niet in aanmerking om kinderopvangtoeslag over aan te vragen. Deze werden nu voor een gedeelte (ruim 40%) gedekt door de vaste bijdrage vanuit de gemeente voor elk kind dat van de OKI gebruik maakte. Deze bijdrage was echter voor niemand inzichtelijk. De overeenkomst is per 01-01-2017 omgezet in een nieuwe overeenkomst en gebaseerd op een vast bedrag per kind afhankelijk van het gezamenlijk inkomen. Hierdoor ontstaat er een evenwichtiger beeld tussen ouders die wel of geen kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen. Door alle ouders een vast bedrag afhankelijk van het gezamenlijk inkomen te laten betalen, draagt de gemeente vanaf 1-1-2017 bij in de kosten behorend bij die inkomensgroep. 

De situatie voor 01-01-2017

Ouders betaalden in 2016 nooit meer dan € 49,75 netto per maand voor de OKI. Ouders die kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen, waren daarnaast over het algemeen meestal veel goedkoper uit na verrekening met de kinderopvangtoeslag. Ouders met een modaal inkomen betaalden bijvoorbeeld ongeveer € 20,- per maand voor 2 dagdelen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalden € 49,75. De gemeenteraad heeft van het Rijk de taak gekregen om de peuteropvang voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor degene die geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Vanwege de ongelijke verdeling heeft de gemeenteraad van Bergen besloten dat dit anders ingevuld moest worden bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst vanaf 01-01-2017. Aangezien de voorbereidingsuren niet verrekend mogen worden bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, is ervoor gekozen om ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te laten betalen voor de OKI. Dit met uitzondering van de ouder(s) onder 117% bijstandsnorm. Door deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou iedereen gebruik moeten kunnen gaan maken van de OKI. Er zijn vervolgens 4 mogelijke scenario’s voor de gemeente Bergen uitgewerkt waaruit de gemeenteraad kon kiezen. Aangezien de gemeenteraad van Bergen een zo groot mogelijk bereik wil bewerkstelligen, heeft de gemeenteraad voor vrijwel het duurste scenario gekozen. Ieder kind heeft volgens de gemeente het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit ontwikkelen en leren gebeurt spelenderwijs. De OKI is hiervoor een ontmoetingsplek voor kinderen vanaf 2 jaar, waar dat centraal staat. Kinderen worden er al spelend in hun ontwikkeling gestimuleerd en er wordt voor gezorgd dat de overgang naar het basisonderwijs soepel en in een doorgaande lijn verloopt. Naast de ouderbijdrage draagt de gemeente daarom bij in de kosten van de OKI. Een alternatief zou bijvoorbeeld zijn om de uurprijs te verhogen tot de daadwerkelijke kostprijs van € 12,-/ uur. Aangezien de uurprijs van de kinderopvangtoeslag tot een maximale uurprijs is beperkt (voor 2017 € 7,18) zou de prijsstijging volledig bij de ouders komen te liggen.

De nieuwe situatie vanaf 01-01-2017

Vanaf 01-01-2017 betalen gemeente en ouders daarom een bijdrage per kind gebaseerd op het gezamenlijk inkomen. Hierdoor betalen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag nagenoeg dezelfde bijdrage. Hierdoor wordt het tevens mogelijk voor kinderen van ouders onder de 117% bijstandsnorm om gebruik te gaan maken van de OKI. Een gevolg hiervan is dat voor enkele ouders de kosten zullen stijgen in vergelijking met 2016.

Waarom inkomensverklaring 2015

Het inkomen van 2015 is voor een ieder, met uitzondering van de ondernemers, vastgesteld en zal niet meer wijzigen. De eigen bijdrage wordt daarom gebaseerd op de inkomensverklaring van 2015, zodat dit niet telkens aangepast hoeft te worden. Er vindt hierdoor aan het einde van het jaar geen verrekening van de eigen bijdrage plaats. De kinderopvangtoeslag wordt daarentegen wel aangevraagd op basis van het werkelijke gezamenlijke inkomen van 2017 waardoor er gedurende het jaar, bij een eventuele wijziging, deze wijziging ook doorgegeven dient te worden bij de belastingdienst waardoor er tussendoor een verrekening plaatsvindt en er meer administratieve lasten zijn.

Hoe bepaal ik mijn eigen bijdrage in 2017

Bovenstaand zijn 2 tabellen opgenomen. De eerste tabel is de tabel die ouders moeten gebruiken als zij GEEN recht hebben op kinderopvangtoeslag. Met behulp van de inkomensverklaringen kunnen jullie het gezamenlijk toetsingsinkomen bepalen (bedrag in inkomensverklaringen bij elkaar optellen). Is het gezamenlijk inkomen bijvoorbeeld € 40.000,- dan valt men in schaal 3. De eigen bijdrage bedraagt dan € 56,75 per maand. Dit is tevens het bedrag wat maandelijks geïncasseerd zal worden vanaf 01-01-2017. De 2e tabel (onderstaand) is alleen voor ouders van toepassing die WEL recht hebben op kinderopvangtoeslag. Als het gezamenlijk inkomen bijvoorbeeld € 40.000,- is dan bedraagt de eigen bijdrage tussen de € 52,78 en € 61,28. Wij zullen vanaf 01-01-2017 € 152,59 per maand incasseren. Als het gezamenlijk toetsingsinkomen niet veel verandert is in 2017 t.o.v. 2015 zal de kinderopvangtoeslag ergens tussen de € 91,31 en € 99,80 bedragen (dit kan men al berekenen via de proefberekening op www.toeslagen.nl). De maandelijks incasso min de maandelijks te ontvangen kinderopvangtoeslag is de eigen ouderbijdrage vanaf 01-01-2017.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel lager is dan in 2015.

Ouders die met een forse inkomensachteruitgang (toetsingsinkomen in 2017 is minder dan in 2015) te maken krijgen, kunnen gebruik maken van de vangnetregeling. Indien dit bij u speelt dient u gedocumenteerd aan te tonen dat u voor de vangnetregeling in aanmerking komt. Dit doet u door: a) aan te tonen dat u een bijstandsuitkering ontvangt of b) het overleggen van 3 loonstroken over recente opeenvolgende maanden. U levert een kopie van deze papieren in bij ’t Kienderbènkske of bij de gemeente. Als uit de controle blijkt dat u in 2017 daadwerkelijk in een lagere inkomensgroep ingedeeld wordt, betaalt u een lagere ouderbijdrage. U krijg uiteraard bericht of u voor de lagere inkomensgroep in aanmerking komt.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel hoger is dan in 2015.

In de meeste situaties zal het inkomen hoger zijn dan in 2015 door jaarlijkse indexeringen. Voor wat betreft de eigen bijdrage kan dit daarom gunstiger uitpakken vergeleken met het werkelijk inkomen.

Wanneer moet ik de inkomensverklaring uiterlijk inleveren

Wij dienen de incasso’s 5 dagen voorafgaand aan de incassodatum (15e van iedere maand) in te dienen. Indien jullie kind bijvoorbeeld vanaf mei 2017 gebruik gaat maken van de opvang hebben wij de inkomensverklaringen uiterlijk 10-05-2017 nodig.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft of als iets niet duidelijk is na het lezen van deze brief kunt u contact opnemen met ’t Kienderbènkske Tel: (0478) 85 35 00 Mobiel: 06 16 19 73 62 of de gemeente Bergen tel: (0485) 34 83 83.
‘t Kienderbènkske KvK-nummer: 12067219 Hoofdkantoor: Kasteellaan 14 5855 AE WEll Tel: 0478 85 35 00 GSM: 06 16 19 73 62 Email: info@kienderbenkske.nl Internet: www.kienderbenkske.nl Facebook: www.facebook.com/Kienderbenkske
Email: info@kienderbenkske.nl Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel Kosten OKI 2018 Kosten OKI 2018 Login ouders Login ouders
© ‘t Kienderbènkske VOF

Kosten ontwikkelings-

gerichte kinderopvang

(OKI) 2017

Per 1 januari 2017 verandert de ouderbijdrage van

de Ontwikkelingsgerichte Kindervang. Tot een

inkomen van € 28.421 worden de kosten volledig

vergoed door de gemeente.

Vanaf januari 2018 wordt landelijk gestart met de “harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang”. Dit betekent dat voor peuterspeelzalen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden. De peuterspeelzalen heten in de gemeente Bergen ontwikkelingsgerichte kinderopvang afgekort OKI. Vooruitlopende op de harmonisatie wordt vanaf 1 januari 2017 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage ingevoerd. 2 dagdelen OKI worden vanaf 1 januari 2017 volledig door de gemeente betaald voor ouders met een gezamenlijk inkomen tot € 28.421. Voor de hogere inkomens geldt een eigen bijdrage zoals onderstaand weergegeven.

Inkomensverklaring indienen

Alle ouders dienen een “inkomensverklaring 2015” op te vragen bij de Belasting Telefoon om de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage te kunnen bepalen. Lever deze geljktijdig met de inschrijving bij ’t Kienderbènkske in zodat een juiste inschaling van de ouderbijdrage kan worden gemaakt. De inkomensverklaring kunt u (gratis) aanvragen via de Belasting Telefoon 0800 0543 (optie 3 – 1 – 1). Houd uw BSN-nummer bij de hand. U ontvangt binnen 5 werkdagen de verklaring thuis. Indien u de verklaring niet bij ’t Kienderbènkske in wilt leveren, is het tevens mogelijk deze in te leveren bij de gemeente, team Samenleving t.a.v. de ambtenaar onderwijs. De gemeente zal hierna de betreffende inschaling (1 t/m 9) kenbaar maken aan ’t Kienderbènkske.

Ouderbijdrage OKI vanaf 2017

Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage maken we een onderscheid tussen: a) Ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en b) Ouders die wel gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag

Ouders die geen gebruik kunnen maken van de

kinderopvangtoeslag.

Omdat u geen kinderopvangtoeslag kunt aanvragen, vult u een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” in en geeft dat af bij ’t Kienderbènkske. Ouders die deze verklaring in het verleden hebben afgegeven, hoeven deze niet nogmaals in te leveren. Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2015”, kunt u in onderstaande tabel aflezen wat uw eigen bijdrage is voor 2 dagdelen.

Ouders die wel gebruik kunnen maken van de

kinderopvangtoeslag

Vraag de kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. Gebruik hiervoor de gegevens zoals opgenomen in de overeenkomst welke jullie ontvangen na inschrijving. Op voorhand een proefberekening  maken gebruik dan de volgende gegevens: - kindercentrum - gemiddeld aantal uur per maand: 16,7 - uurprijs: € 7,18 Met de opgevraagde “inkomensverklaring 2015”, kunt u in onderstaande tabel aflezen wat uw eigen bijdrage wordt voor 2 dagdelen. De eigen bijdrage en de kinderopvangtoeslag zullen maandelijks worden geïncasseerd. Voorbeeld: het gezamenlijk inkomen bedraagt € 50.000,-. Men wordt daarom ingeschaald in schaal 9. Dit houdt in dat er maandelijks € 152,59 zal worden geïncasseerd. De kinderopvangtoeslag bij € 50.000,- bedraagt afhankelijk van het gezamenlijk inkomen volgens de tabel tussen de € 99,80 en € 91,31 oftewel de eigen ouderbijdrage per maand in dit voorbeeld bedraagt tussen de € 52,78 en € 61,28 (eveneens rechtstreeks af te lezen uit de tabel).

Maximum op te geven uren (recht op

kinderopvangtoeslag)

Men kan maximaal 140% aan uren van de minst werkende partner aan kinderopvangtoeslag aanvragen. VOORBEELD: Stel je werkt 24 uur en je partner 36 uur. Je kunt dan 140% van 24 uur is ongeveer 34 uur aan kinderopvangtoeslag per week aanvragen.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel lager is dan in

2015.

Ouders die met een forse inkomensachteruitgang (toetsingsinkomen in 2017 is minder dan in 2015) te maken krijgen, kunnen gebruik maken van de vangnetregeling. Indien dit bij u speelt dient u gedocumenteerd aan te tonen dat u voor de vangnetregeling in aanmerking komt. Dit doet u door: a. het overleggen van een inkomensverklaring 2015 en b. aan te tonen dat u een bijstandsuitkering ontvangt of c. het overleggen van 3 loonstroken over recente opeenvolgende maanden. U levert een kopie van deze papieren in bij ’t Kienderbènkske. Als uit de controle blijkt dat u in 2017 daadwerkelijk in een lagere inkomensgroep ingedeeld wordt, betaalt u een lagere ouderbijdrage.

Ouderbijdrage Voor- en Vroegschoolse Educatie

(VVE) vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de ouderbijdrage voor VVE voor het 1e en 2e  dagdeel berekend zoals hiervoor in de tabellen is aangegeven. Het 3e en 4e dagdeel VVE wordt bekostigd door de gemeente. Deze bekostiging gaat rechtstreeks van de gemeente naar ’t Kienderbènkske.

Wilt u geen inkomensverklaring overleggen?

Als u geen inkomensverklaring af wilt geven, wordt u automatisch ingedeeld in de hoogste schaal van het gezamenlijk toetsingsinkomen 2015.

Inkomensverklaring 2015 nog niet beschikbaar?

Bij met name ondernemers kan het voorkomen dat de inkomensverklaring over 2015 nog niet beschikbaar is. In deze situaties volstaat het om de inkomensverklaring van 2014 af te geven.

3e of 4e dagdeel of verlengde opvang

Het blijft uiteraard mogelijk een derde of vierde dagdeel aan te vragen voor de OKI. Alsmede verlengde opvang aan te vragen. Deze uren worden als volgt berekend. Het aantal uur van de verlengde opvang of aantal uren van het 3e of 4 dagdeel vermenigvuldigd met 40 schoolweken. Het totaal aantal uur per jaar wordt vervolgend gedeeld door 12 maanden. Het resultaat zijn de gemiddelde uren per maand vermenigvuldigd met de uurprijs van € 7,18 is het vaste maandelijkse bedrag voor de verlengde opvang en het 3e en/ of 4e dagdeel. Voorbeeld: een middagdeel bestaat uit 2 uur. De maandelijkse kosten bedragen dan 2 uur x 40 schoolweken = 80 uur per jaar / 12 maanden = gemiddeld 6,67 uur per maand x € 7,18 = € 47,87 per maand. Ook deze uren komen, indien van toepassing, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De vetgedrukte gegevens gebruikt u voor de eventuele kinderopvangtoeslag. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag ontvangt u altijd een overeenkomst voor de plaatsingsdatum.

Uitgebreidere toelichting OKI kosten vanaf 2017

Naar aanleiding van een gesprek met de oudercommissie aangaande de nieuwe uurprijzen vanaf 2017 kwam tevens de prijswijziging van de OKI ter sprake. De gemeenteraad van Bergen heeft ervoor gekozen om vanaf 01-01-2017 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te vragen. Tot 1-1-2017 was dit een vaste ouderbijdrage. Naar aanleiding van deze uitleg, heeft de oudercommissie ons verzocht om deze informatie ook met ouders te communiceren. Dit omdat hierdoor meer duidelijk wordt waarom deze prijswijziging wordt doorgevoerd en hoe dit is opgebouwd. Dit is een vraag die, volgens de oudercommissie bij meerdere ouders leeft. Uiteraard willen we proberen aan dit verzoek tegemoet te komen. Hierbij dient als opmerking te worden geplaatst dat iedere situatie uniek is waardoor het lastig is een algemeen beeld hierover te schetsen. Vanaf het moment dat wij de peuterspeelzalen in 2011 hebben overgenomen, is er een wijziging ontstaan in de financiering. De vorige organisatie was een stichting en ontving subsidies. Wij als commerciële instelling kunnen geen subsidies ontvangen dus moest er een andere manier van financiering worden gevonden. Door het onderbrengen van de peuterspeelzalen binnen de Wet Kinderopvang (ontwikkelingsgerichte kinderopvang) werden er strengere eisen gesteld aan de OKI, maar hierdoor kon deze vorm van opvang wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Hierdoor konden ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag aanvragen. Men kan alleen kinderopvangtoeslag aanvragen als beide ouders werken of bij een 1 ouder gezin als deze ouder werkt. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen is dit samengevat de scheidingslijn. Ouders die geen kinderopvangtoeslag aan konden vragen, kregen een deel van de kosten vergoed via de gemeente. Aanvullend aan deze extra kosten betaalde de gemeente Bergen een vast bedrag per jaar. Dit bedrag was deel van de overeenkomst tussen ’t Kienderbènkske en de gemeente. De OKI is namelijk een duurdere vorm van opvang dan de reguliere kinderopvang. Dit omdat er veel voorbereidingsuren (taakuren), opleidingen en educatieve materialen aan verbonden zijn. Voor de kinderopvangtoeslag mag men echter alleen die uren in rekening brengen die daadwerkelijk worden afgenomen. De taakuren komen niet in aanmerking om kinderopvangtoeslag over aan te vragen. Deze werden nu voor een gedeelte (ruim 40%) gedekt door de vaste bijdrage vanuit de gemeente voor elk kind dat van de OKI gebruik maakte. Deze bijdrage was echter voor niemand inzichtelijk. De overeenkomst is per 01-01-2017 omgezet in een nieuwe overeenkomst en gebaseerd op een vast bedrag per kind afhankelijk van het gezamenlijk inkomen. Hierdoor ontstaat er een evenwichtiger beeld tussen ouders die wel of geen kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen. Door alle ouders een vast bedrag afhankelijk van het gezamenlijk inkomen te laten betalen, draagt de gemeente vanaf 1-1-2017 bij in de kosten behorend bij die inkomensgroep. 

De situatie voor 01-01-2017

Ouders betaalden in 2016 nooit meer dan € 49,75 netto per maand voor de OKI. Ouders die kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen, waren daarnaast over het algemeen meestal veel goedkoper uit na verrekening met de kinderopvangtoeslag. Ouders met een modaal inkomen betaalden bijvoorbeeld ongeveer € 20,- per maand voor 2 dagdelen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalden € 49,75. De gemeenteraad heeft van het Rijk de taak gekregen om de peuteropvang voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor degene die geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Vanwege de ongelijke verdeling heeft de gemeenteraad van Bergen besloten dat dit anders ingevuld moest worden bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst vanaf 01-01-2017. Aangezien de voorbereidingsuren niet verrekend mogen worden bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, is ervoor gekozen om ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te laten betalen voor de OKI. Dit met uitzondering van de ouder(s) onder 117% bijstandsnorm. Door deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage zou iedereen gebruik moeten kunnen gaan maken van de OKI. Er zijn vervolgens 4 mogelijke scenario’s voor de gemeente Bergen uitgewerkt waaruit de gemeenteraad kon kiezen. Aangezien de gemeenteraad van Bergen een zo groot mogelijk bereik wil bewerkstelligen, heeft de gemeenteraad voor vrijwel het duurste scenario gekozen. Ieder kind heeft volgens de gemeente het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit ontwikkelen en leren gebeurt spelenderwijs. De OKI is hiervoor een ontmoetingsplek voor kinderen vanaf 2 jaar, waar dat centraal staat. Kinderen worden er al spelend in hun ontwikkeling gestimuleerd en er wordt voor gezorgd dat de overgang naar het basisonderwijs soepel en in een doorgaande lijn verloopt. Naast de ouderbijdrage draagt de gemeente daarom bij in de kosten van de OKI. Een alternatief zou bijvoorbeeld zijn om de uurprijs te verhogen tot de daadwerkelijke kostprijs van € 12,-/ uur. Aangezien de uurprijs van de kinderopvangtoeslag tot een maximale uurprijs is beperkt (voor 2017 € 7,18) zou de prijsstijging volledig bij de ouders komen te liggen.

De nieuwe situatie vanaf 01-01-2017

Vanaf 01-01-2017 betalen gemeente en ouders daarom een bijdrage per kind gebaseerd op het gezamenlijk inkomen. Hierdoor betalen ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag nagenoeg dezelfde bijdrage. Hierdoor wordt het tevens mogelijk voor kinderen van ouders onder de 117% bijstandsnorm om gebruik te gaan maken van de OKI. Een gevolg hiervan is dat voor enkele ouders de kosten zullen stijgen in vergelijking met 2016.

Waarom inkomensverklaring 2015

Het inkomen van 2015 is voor een ieder, met uitzondering van de ondernemers, vastgesteld en zal niet meer wijzigen. De eigen bijdrage wordt daarom gebaseerd op de inkomensverklaring van 2015, zodat dit niet telkens aangepast hoeft te worden. Er vindt hierdoor aan het einde van het jaar geen verrekening van de eigen bijdrage plaats. De kinderopvangtoeslag wordt daarentegen wel aangevraagd op basis van het werkelijke gezamenlijke inkomen van 2017 waardoor er gedurende het jaar, bij een eventuele wijziging, deze wijziging ook doorgegeven dient te worden bij de belastingdienst waardoor er tussendoor een verrekening plaatsvindt en er meer administratieve lasten zijn.

Hoe bepaal ik mijn eigen bijdrage in 2017

Bovenstaand zijn 2 tabellen opgenomen. De eerste tabel is de tabel die ouders moeten gebruiken als zij GEEN recht hebben op kinderopvangtoeslag. Met behulp van de inkomensverklaringen kunnen jullie het gezamenlijk toetsingsinkomen bepalen (bedrag in inkomensverklaringen bij elkaar optellen). Is het gezamenlijk inkomen bijvoorbeeld € 40.000,- dan valt men in schaal 3. De eigen bijdrage bedraagt dan € 56,75 per maand. Dit is tevens het bedrag wat maandelijks geïncasseerd zal worden vanaf 01-01-2017. De 2e tabel (onderstaand) is alleen voor ouders van toepassing die WEL recht hebben op kinderopvangtoeslag. Als het gezamenlijk inkomen bijvoorbeeld € 40.000,- is dan bedraagt de eigen bijdrage tussen de € 52,78 en € 61,28. Wij zullen vanaf 01-01-2017 € 152,59 per maand incasseren. Als het gezamenlijk toetsingsinkomen niet veel verandert is in 2017 t.o.v. 2015 zal de kinderopvangtoeslag ergens tussen de € 91,31 en € 99,80 bedragen (dit kan men al berekenen via de proefberekening op www.toeslagen.nl). De maandelijks incasso min de maandelijks te ontvangen kinderopvangtoeslag is de eigen ouderbijdrage vanaf 01-01-2017.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel lager is dan in

2015.

Ouders die met een forse inkomensachteruitgang (toetsingsinkomen in 2017 is minder dan in 2015) te maken krijgen, kunnen gebruik maken van de vangnetregeling. Indien dit bij u speelt dient u gedocumenteerd aan te tonen dat u voor de vangnetregeling in aanmerking komt. Dit doet u door: a) aan te tonen dat u een bijstandsuitkering ontvangt of b) het overleggen van 3 loonstroken over recente opeenvolgende maanden. U levert een kopie van deze papieren in bij ’t Kienderbènkske of bij de gemeente. Als uit de controle blijkt dat u in 2017 daadwerkelijk in een lagere inkomensgroep ingedeeld wordt, betaalt u een lagere ouderbijdrage. U krijg uiteraard bericht of u voor de lagere inkomensgroep in aanmerking komt.

Wat als mijn inkomen in 2017 veel hoger is dan in

2015.

In de meeste situaties zal het inkomen hoger zijn dan in 2015 door jaarlijkse indexeringen. Voor wat betreft de eigen bijdrage kan dit daarom gunstiger uitpakken vergeleken met het werkelijk inkomen.

Wanneer moet ik de inkomensverklaring uiterlijk

inleveren

Wij dienen de incasso’s 5 dagen voorafgaand aan de incassodatum (15e van iedere maand) in te dienen. Indien jullie kind bijvoorbeeld vanaf mei 2017 gebruik gaat maken van de opvang hebben wij de inkomensverklaringen uiterlijk 10-05-2017 nodig.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft of als iets niet duidelijk is na het lezen van deze brief kunt u contact opnemen met ’t Kienderbènkske Tel: (0478) 85 35 00 Mobiel: 06 16 19 73 62 of de gemeente Bergen tel: (0485) 34 83 83.
Persoonlijk. Servicegericht. Professioneel Login ouders Login ouders
‘t Kienderbčnkske kinderopvang van 0-12 jaar

Menu